Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
BeUsable Sp. z o.o.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator BeUsable Sp. z o.o. (al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia)
Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez BeUsable Sp. z o.o. z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.goregulaminy.pl.
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy BeUsable Sp. z o.o..
 • Podmioty wykonujące na rzecz BeUsable Sp. z o.o. usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez BeUsable Sp. z o.o..
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na BeUsable Sp. z o.o. zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: BeUsable Sp. z o.o. (al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia), email: rodo@gorodo.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z BeUsable Sp. z o.o. nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez BeUsable Sp. z o.o. kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez BeUsable Sp. z o.o. do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe BeUsable Sp. z o.o. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.