Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów
RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ul. Wita Stwosza 81B/1, 80-308 Gdańsk)
Cele przetwarzania
 • składanie ofert dostawy towarów lub usług przez RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • realizacja zamówień i sprzedaży towarów lub usług RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • zawarcie i realizacja umowy gospodarczej zawartej z RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • wystawianie dokumentów rozrachunkowych
 • monitorowanie wykonywania zlecenia przez RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ związanych z obsługą zawartej umowy gospodarczej
Dane przetwarzane imię i nazwisko, email, telefon, adres zamieszkania, NIP, PESEL, dane identyfikacyjne dok. tożs., płeć, wiek, data urodzenia, treść rozmowy, miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, szczegóły paszportu,
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z realizacją umowy zawartej przez Panią/Pana z RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub realizacji Pani/Pana żądań zgłoszonych przed zawarciem umowy z RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
 • przetwarzanie Pani/Pana pozostałych danych osobowych zebranych w kwestionariuszu osobowym jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Upoważnieni pracownicy RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 • Podmioty wykonujące na rzecz RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ usługi: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Okres przechowywania danych
 • Do czasu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • 5 lat - do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku))
 • 2 lata - w celu usprawnienia procesu sprzedaży
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO : RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ul. Wita Stwosza 81B/1, 80-308 Gdańsk), email: leba@romananimucki.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://app.gorodo.pl/api/zadanie/5842789427
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych przed zawarciem umowy z RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia przez Panią/Pana umowy z RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 • W przypadku zawarcia umowy gospodarczej z RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są bez konieczności uzyskania Pani/Pana zgody, w związku z realizacją zawartej z RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ umowy.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.