Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów
Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA (ul. Granitowa 32, 32-087 Garlica Murowana, Polska)
Cele przetwarzania
 • składanie ofert dostawy towarów lub usług przez Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA
 • realizacja zamówień i sprzedaży towarów lub usług Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA
 • zawarcie i realizacja umowy gospodarczej zawartej z Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA
 • wystawianie dokumentów rozrachunkowych
 • monitorowanie wykonywania zlecenia przez Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA
 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA związanych z obsługą zawartej umowy gospodarczej
 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA związanych z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
Dane przetwarzane imię i nazwisko, email, telefon, adres zamieszkania, adres siedziby, NIP, PESEL, dane identyfikacyjne dok. tożs., numer rachunku bankowego, identyfikator płatności, płeć, wiek, data urodzenia, pozycje na fakturze, historia zakupów, historia zatrudnienia, informacje o stanie zdrowia, wizerunek, treść korespondencji, dochód w rodzinie, inne informacje o sytuacji rodzinnej, Informacje dotyczące osób pozostających na utrzymaniu, miejsce urodzenia, stan cywilny, zawód, obywatelstwo, wyniki testów medycznych, tablica rejestracyjna, szczegóły paszportu, referencje osobiste, niepełnosprawność, AML - Identyfikacja i weryfikacja klienta, AML - Beneficjent Rzeczywisty, AML - osoby PEP, AML - Sygnaliści,
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z realizacją umowy zawartej przez Panią/Pana z Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA lub realizacji Pani/Pana żądań zgłoszonych przed zawarciem umowy z Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA [art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
 • przetwarzanie Pani/Pana pozostałych danych osobowych zebranych w kwestionariuszu osobowym jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Upoważnieni pracownicy Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA.
 • Podmioty wykonujące na rzecz Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA usługi: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA.
Okres przechowywania danych
 • Do czasu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA
 • 5 lat - do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA (na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku))
 • 2 lata - w celu przeprowadzenia kolejnych procesów obsługi (rozliczeń rocznych)
 • 5 lat - w celu realizacja obowiązków prawnych ciążących na Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA związanych z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO : Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA (ul. Granitowa 32, 32-087 Garlica Murowana, Polska), email: admin@ksiegowajoanna.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://app.gorodo.pl/api/zadanie/6751191417
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych przed zawarciem umowy z Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia przez Panią/Pana umowy z Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA.
 • W przypadku zawarcia umowy gospodarczej z Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są bez konieczności uzyskania Pani/Pana zgody, w związku z realizacją zawartej z Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA umowy.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Joanna Krzywda KSIĘGOWA JOANNA nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.