Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów
KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA (ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź)
Cele przetwarzania
 • składanie ofert dostawy towarów lub usług przez KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 • realizacja zamówień i sprzedaży towarów lub usług KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 • zawarcie i realizacja umowy gospodarczej zawartej z KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 • wystawianie dokumentów rozrachunkowych
 • monitorowanie wykonywania zlecenia przez KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA związanych z obsługą zawartej umowy gospodarczej
 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA związanych z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
Dane przetwarzane imię i nazwisko, email, telefon, adres zamieszkania, adres siedziby, NIP, PESEL, numer rachunku bankowego, data urodzenia, Informacje dotyczące osób pozostających na utrzymaniu, AML - Identyfikacja i weryfikacja klienta, AML - Beneficjent Rzeczywisty, AML - osoby PEP,
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z realizacją umowy zawartej przez Panią/Pana z KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA lub realizacji Pani/Pana żądań zgłoszonych przed zawarciem umowy z KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA [art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
 • przetwarzanie Pani/Pana pozostałych danych osobowych zebranych w kwestionariuszu osobowym jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Upoważnieni pracownicy KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
 • Podmioty wykonujące na rzecz KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA usługi: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Okres przechowywania danych
 • Do czasu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 • 5 lat - do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA (na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku))
 • 5 lat - w celu realizacja obowiązków prawnych ciążących na KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA związanych z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO : KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA (ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź), email: katarzyna.witczak@rewidenciwec.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://app.gorodo.pl/api/zadanie/7252218498
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych przed zawarciem umowy z KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia przez Panią/Pana umowy z KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
 • W przypadku zawarcia umowy gospodarczej z KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są bez konieczności uzyskania Pani/Pana zgody, w związku z realizacją zawartej z KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA umowy.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.