Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów
RED BIRD Sp. z o.o.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator RED BIRD Sp. z o.o. (ul. Lublinek 49, 93-469 Łódź)
Cele przetwarzania
 • składanie ofert dostawy towarów lub usług przez RED BIRD Sp. z o.o.
 • realizacja zamówień i sprzedaży towarów lub usług RED BIRD Sp. z o.o.
 • zawarcie i realizacja umowy gospodarczej zawartej z RED BIRD Sp. z o.o.
 • wystawianie dokumentów rozrachunkowych
 • monitorowanie wykonywania zlecenia przez RED BIRD Sp. z o.o.
 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na RED BIRD Sp. z o.o. związanych z obsługą zawartej umowy gospodarczej
Dane przetwarzane email,
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z realizacją umowy zawartej przez Panią/Pana z RED BIRD Sp. z o.o. lub realizacji Pani/Pana żądań zgłoszonych przed zawarciem umowy z RED BIRD Sp. z o.o. [art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
 • przetwarzanie Pani/Pana pozostałych danych osobowych zebranych w kwestionariuszu osobowym jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na RED BIRD Sp. z o.o. [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Upoważnieni pracownicy RED BIRD Sp. z o.o..
 • Podmioty wykonujące na rzecz RED BIRD Sp. z o.o. usługi: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez RED BIRD Sp. z o.o..
Okres przechowywania danych
 • Do czasu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z RED BIRD Sp. z o.o.
 • 5 lat - do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na RED BIRD Sp. z o.o. (na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku))
 • 5 lat
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO : RED BIRD Sp. z o.o. (ul. Lublinek 49, 93-469 Łódź), email: ado@redbird.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://app.gorodo.pl/api/zadanie/7272787727
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych przed zawarciem umowy z RED BIRD Sp. z o.o. nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia przez Panią/Pana umowy z RED BIRD Sp. z o.o..
 • W przypadku zawarcia umowy gospodarczej z RED BIRD Sp. z o.o., Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są bez konieczności uzyskania Pani/Pana zgody, w związku z realizacją zawartej z RED BIRD Sp. z o.o. umowy.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez RED BIRD Sp. z o.o. do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe RED BIRD Sp. z o.o. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.