Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów
EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera (ul. Piotrkowska 262/001/002, 90-062 Łódź, Polska)
Cele przetwarzania
 • składanie ofert dostawy towarów lub usług przez EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera
 • realizacja zamówień i sprzedaży towarów lub usług EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera
 • zawarcie i realizacja umowy gospodarczej zawartej z EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera
 • wystawianie dokumentów rozrachunkowych
 • monitorowanie wykonywania zlecenia
 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera związanych z obsługą zawartej umowy gospodarczej
 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera związanych z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
Dane przetwarzane imię i nazwisko, email, telefon, adres zamieszkania, adres miejsca pracy, adres siedziby, NIP, PESEL, dane identyfikacyjne dok. tożs., stan cywilny, AML - Beneficjent Rzeczywisty, AML - osoby PEP, AML - Sygnaliści,
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z realizacją umowy zawartej przez Panią/Pana z EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera lub realizacji Pani/Pana żądań zgłoszonych przed zawarciem umowy z EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera [art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
 • przetwarzanie Pani/Pana pozostałych danych osobowych zebranych w kwestionariuszu osobowym jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Upoważnieni pracownicy EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera.
 • Podmioty wykonujące na rzecz EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera usługi: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera.
Okres przechowywania danych
 • Do czasu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera
 • 5 lat - do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera (na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku))
 • 5 lat
 • 5 lat - w celu realizacja obowiązków prawnych ciążących na EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera związanych z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera (ul. Piotrkowska 262/001/002, 90-062 Łódź, Polska), email: emmkanieruchomosci@gmail.com lub za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://app.gorodo.pl/api/zadanie/7292588994
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych przed zawarciem umowy z EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia przez Panią/Pana umowy z EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera.
 • W przypadku zawarcia umowy gospodarczej z EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są bez konieczności uzyskania Pani/Pana zgody, w związku z realizacją zawartej z EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera umowy.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe EMMKA NIERUCHOMOŚCI Ewelina Pisera nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.