Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów
Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski (ul. Stanisława Spychalskiego 13/107, 45-716 Opole)
Cele przetwarzania
 • składanie ofert dostawy towarów lub usług przez Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski
 • realizacja zamówień i sprzedaży towarów lub usług Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski
 • zawarcie i realizacja umowy gospodarczej zawartej z Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski
 • wystawianie dokumentów rozrachunkowych
 • monitorowanie wykonywania zlecenia
 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski związanych z obsługą zawartej umowy gospodarczej
Dane przetwarzane imię i nazwisko, email, telefon,
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z realizacją umowy zawartej przez Panią/Pana z Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski lub realizacji Pani/Pana żądań zgłoszonych przed zawarciem umowy z Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski [art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
 • przetwarzanie Pani/Pana pozostałych danych osobowych zebranych w kwestionariuszu osobowym jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Upoważnieni pracownicy Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski.
 • Podmioty wykonujące na rzecz Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski usługi: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski.
Okres przechowywania danych
 • Do czasu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski
 • 5 lat - do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski (na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku))
 • 3 lata - po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Pani/Pana umowy z Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski
 • Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. poz. 937) dokumentacja badania psychologicznego jest przechowywana w pracowni psychologicznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie tego okresu dokumenty są komisyjnie niszczone.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski (ul. Stanisława Spychalskiego 13/107, 45-716 Opole), email: pracownia@neurotrans.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych przed zawarciem umowy z Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia przez Panią/Pana umowy z Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski.
 • W przypadku zawarcia umowy gospodarczej z Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są bez konieczności uzyskania Pani/Pana zgody, w związku z realizacją zawartej z Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski umowy.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Pracownia Psychologiczna Neurotrans Marcin Alberski nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.