Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów
STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ul. Wielkopolska 32/40, 70-450 Szczecin)
Cele przetwarzania
 • składanie ofert dostawy towarów lub usług przez STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • realizacja zamówień i sprzedaży towarów lub usług STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • zawarcie i realizacja umowy gospodarczej zawartej z STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • wystawianie dokumentów rozrachunkowych
 • monitorowanie wykonywania zlecenia przez STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ związanych z obsługą zawartej umowy gospodarczej
Dane przetwarzane imię i nazwisko, email, telefon, płeć, wiek, data urodzenia, pozycje na fakturze, wizerunek, edukacja, stan cywilny, zawód, obywatelstwo, doświadczenie zawodowe, zdolność techniczna, referencje osobiste,
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z realizacją umowy zawartej przez Panią/Pana z STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub realizacji Pani/Pana żądań zgłoszonych przed zawarciem umowy z STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
 • przetwarzanie Pani/Pana pozostałych danych osobowych zebranych w kwestionariuszu osobowym jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Upoważnieni pracownicy STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 • Podmioty wykonujące na rzecz STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ usługi: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Okres przechowywania danych
 • Do czasu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • 5 lat - do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku))
 • 1 rok w celu realizacji procesów sprzedażowych.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO : STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ul. Wielkopolska 32/40, 70-450 Szczecin), email: kontakt@sternjob.com lub za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://app.gorodo.pl/api/zadanie/8513269208
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych przed zawarciem umowy z STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia przez Panią/Pana umowy z STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 • W przypadku zawarcia umowy gospodarczej z STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są bez konieczności uzyskania Pani/Pana zgody, w związku z realizacją zawartej z STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ umowy.
 • Ponieważ do wykonanie zawartej z Panią/Panem umowy, niezbędne jest przekazanie państwa danych do państw trzecich, dlatego w przypadku gdy jest to niezbędne, dane zostaną przekazane przez STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do państw trzecich na mocy art. 49 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.